Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Zakelijk Bereikbaar bestaan uit de ICT~Office Voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840) en de volgende aanvullende modules:

Module 1: Licentie voor programmatuur
Module 2: Ontwikkeling van programmatuur
Module 3: Onderhoud van programmatuur
Module 4: Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 11: Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
Module 12: Verhuur van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 13: Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 14: Toegang tot internet
Module 15: Telecommunicatiediensten

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten door Zakelijk Bereikbaar, gevestigd te Kampen, hierna te noemen Zakelijk Bereikbaar, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Zakelijk Bereikbaar zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Zakelijk Bereikbaar afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2-1 Zakelijk Bereikbaar aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Zakelijk Bereikbaar onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Zakelijk Bereikbaar aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Iedere door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig, zij binden Zakelijk Bereikbaar niet.

Artikel 4: Afspraken

4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Zakelijk Bereikbaar binden hem niet, voor zover ze door Zakelijk Bereikbaar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop wordt bindend indien schriftelijke bevestiging door opdrachtgever.
5-2 Elke met Zakelijk Bereikbaar aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Zakelijk Bereikbaar zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Zakelijk Bereikbaar bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
5-4 Alle overeenkomsten zijn per dag opzegbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6: Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materiaal zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Zakelijk Bereikbaar niet.
6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6-3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst.

Artikel 7: Gedeeltelijke levering

7-1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd.

Artikel 8: Levertijden

8-1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, allen voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van opdrachtnemer en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
8-2 Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal opdrachtnemer, na schriftelijke ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.
8-3 Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

9-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
9-2 Door Zakelijk Bereikbaar te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Wijziging van de opdracht

10-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de opdrachtgever extra in worden rekening gebracht.
10-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Zakelijk Bereikbaar ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
10-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevold hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Zakelijk Bereikbaar buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11: Annuleren

11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Zakelijk Bereikbaar reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Zakelijk Bereikbaar als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Zakelijk Bereikbaar te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Zakelijk Bereikbaar zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Reclame

12-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Zakelijk Bereikbaar terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Zakelijk Bereikbaar wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12-2 Zakelijk Bereikbaar dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
12-3 Indien de reclame naar het oordeel van Zakelijk Bereikbaar juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen.

Artikel 13: Retentierecht

13-1 Wanneer Zakelijk Bereikbaar goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Zakelijk Bereikbaar heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14-1 Zakelijk Bereikbaar is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven; b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
14-2 Zakelijk Bereikbaar is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Zakelijk Bereikbaar of van hen, die door Zakelijk Bereikbaar te werk zijn gesteld.
14-3 Zakelijk Bereikbaar zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 15: Overmacht

15-1 Zakelijk Bereikbaar is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
15-2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij, of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Zakelijk Bereikbaar, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
15-3 Zakelijk Bereikbaar behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Zakelijk Bereikbaar gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16-1 Zolang Zakelijk Bereikbaar geen volledige betaling in zake van een overeenkomst met betrekking tot de verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Zakelijk Bereikbaar.
16-2 Zakelijk Bereikbaar heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
16-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17: Wanprestatie en ontbinding

17-1 Indien de opdrachtgever in enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
17-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Zakelijk Bereikbaar in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
17-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Zakelijk Bereikbaar eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Zakelijk Bereikbaar op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 18: Betaling

18-1 Entree bedragen en vaste maandelijkse kosten worden bij vooruitbetaling gefactureerd en dienen volledig te worden voldaan binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18-2 Bedragen anders dan bedoeld in lid 1 van dit artikel worden maandelijks gefactureerd en dienen volledig te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18-3 Zakelijk Bereikbaar is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever wettelijke rente per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
18-4 Zakelijk Bereikbaar is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
18-5 Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 19: Beƫindiging

19-1 Indien opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst wil beƫindigen, dan kan dit door de opdrachtgever zelf gedaan worden in het online platform. Ook kan er telefonisch opgezegd worden. Al onze diensten zijn per dag op te zeggen mits nadrukkelijk anders beschreven.
19-2 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, ingeval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, (conservatoir) beslag op van opdrachtnemer gehuurde zaken, cessie van huurrechten, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is opdrachtnemer gerechtigd zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.
19-3 In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen direct opeisbaar.

Artikel 20: Toepasselijk recht

20-1 Op de door Zakelijk Bereikbaar gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 21: Geschillen

21-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Zakelijk Bereikbaar, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.