In samenwerking met onze partner Bright Access zijn we deze week begonnen met de grote glasvezelcampagne in Kampen. Dit betekent dat we zijn begonnen met de aanleg van glasvezelaansluitingen op de bedrijventerreinen Rijksweg 50, Haatland en Haatlandhaven. Vorige week viel er bij bedrijven die daar gevestigd zijn een folder op de mat met ons aanbod voor ondernemers.

Iedereen heeft inmiddels wel van glasvezelinternet gehoord en velen weten ook wel dat het veel sneller is dan ouderwetse aansluitingen. Met glasvezel van Zakelijk Bereikbaar is een bandbreedte van 10 Gbit/s mogelijk, terwijl via de kabel (COAX) of telefoonlijn (DSL) snelheden tot slechts 200 Mbit/s mogelijk zijn. Maar bovengenoemde snelheden gaan slechts over downloaden. Ouderwetse COAX- en DSL-verbindingen zijn asynchroon, dit betekent dat de up- en downloadsnelheden niet gelijk zijn. In de praktijk komt dit erop neer dat de uploadsnelheid maar een fractie is van de downloadsnelheid. Activiteiten als werken in de cloud, waarbij up- en downloadsnelheid even belangrijk zijn, kunnen daardoor veel hinder ondervinden. Door gebruik te maken van gescheiden datakanalen, is de internetverbinding even snel bij uploaden als bij downloaden. Daarbij zorgen die gescheiden kanalen ook voor een bijzonder stabiele en afgeschermde verbinding, zodat je bedrijf nooit hinder ondervindt van een gebrekkige of onveilige verbinding.

Voor ondernemers die afhankelijk zijn van een stabiele en snelle verbinding, is glasvezel dus onmisbaar voor een optimale bedrijfsvoering. Om iedereen de kans te geven hier zo snel mogelijk van te profiteren, benaderen wij de komende weken alle ondernemers op de bovengenoemde bedrijventerreinen om te bespreken wat hun internetbehoefte is en wat wij ze kunnen aanbieden. Maar uiteraard kun je ons ook altijd benaderen voor meer informatie of een passende aanbieding.

Anderhalve week geleden is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) officieel in werking getreden. Uit de hoeveelheid vragen en opmerkingen die ons sindsdien bereikt heeft, is op te maken dat er nog steeds veel onduidelijkheid is bij ondernemers. Gelukkig hebben zowel de minister van Rechtsbescherming als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) recentelijk laten weten dat kleine organisaties nog niet meteen hoeven te vrezen dat de AP bij ze op de stoep staat. Hoewel dat een opluchting is voor bezorgde ondernemers, betekent dit niet dat voor kleine ondernemers de nieuwe wet niet geldt. Daarom besteden we vandaag nog eens extra aandacht aan de AVG met een handige checklist.

De uitgangspunten van de AVG
Alle regels die vastgelegd zijn in de AVG, gaan uit van een aantal principes die de basis vormen voor de nieuwe wetgeving. Deze basisbeginselen zijn:

 • De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig, transparant en behoorlijk.
 • Elke verwerking van persoonsgegevens heeft een doel.
 • Je verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is om het doel te vervullen.
 • Alle persoonsgegevens die je verwerkt en bewaart moeten juist zijn.
 • Je bewaart persoonsgegevens niet langer dan dat je ze nodig hebt.
 • Je gaat integer en vertrouwelijk met persoonsgegevens om.
 • Je hebt een verantwoordingsplicht voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens.

Voor de specifiekere eisen hebben we een kleine checklist gemaakt, aan de hand daarvan kun je checken of een elke verwerking van persoonsgegevens binnen je organisatie voldoet aan de regels van de AVG.

Grondslagen
Je verwerking moet voldoen aan een van de zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Het is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. Het is noodzakelijk voor het beschermen van de vitale belangen.
 5. Het is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. Het is noodzakelijk voor de behartigen van gerechtvaardigde belangen.

Interne maatregelen
Als verwerkingsverantwoordelijke moet je bepaalde maatregelen nemen om aan de beginselen van de AVG te voldoen. Sommige van deze maatregelen zijn niet voor iedereen noodzakelijk, om te weten of jij aan een maatregel moet voldoen, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Ook kun je daar meer informatie vinden over hoe je deze maatregelen moet implementeren.

 • Je verwerkt persoonsgegevens altijd volgens de richtlijnen van Privacy by Design en Privacy by Default.
 • Je hebt passende veiligheidsmaatregelen genomen om gegevensmisbruik te voorkomen.
 • Je hebt procedures voor als er een datalek plaatsvindt.
 • Je hebt procedures om mee te werken met de Autoriteit Persoonsgegevens als zij daar om vragen.
 • Als je gebruik maakt van een verwerker, heb je daar een verwerkersovereenkomst over gesloten.
 • Indien noodzakelijk, voer je een data protection impact assessment uit. Informeer bij de AP of dit voor jou noodzakelijk is.
 • Indien noodzakelijk, wijs je een functionaris voor gegevensbescherming aan. Informeer bij de AP of dit voor jou noodzakelijk is.

Verantwoordingsplicht
Behalve dat je je aan de regels houdt, moet je ook kunnen bewijzen dat je eraan voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hier om vragen, dus dit moet goed op orde zijn. Wederom zijn sommige van deze maatregelen niet voor iedereen van toepassing, voor meer informatie daarover kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 • Je kunt laten zien hoe je aan richtlijnen van Privacy by Design en Privacy by Default voldoet.
 • Je hebt vastgelegd hoe je toestemming vraagt om persoonsgegevens te verwerken en je kunt per klant bewijzen dat je deze toestemming gekregen hebt.
 • Je hebt vastgelegd voor welk gerechtvaardigd belang je gegevensverwerking plaatsvindt.
 • Je hebt vastgelegd welke rechten klanten hebben en hoe ze deze in de praktijk kunnen uitoefenen.
 • Je documenteert alle verwerkersovereenkomsten die je aangegaan bent.
 • Je hebt vastgelegd hoe je met datalekken omgaat.
 • Je hebt vastgelegd welke datalekken hebben plaatsgevonden.
 • Indien noodzakelijk, leg je een register van verwerkingsactiviteiten aan. Informeer bij de AP of dit voor jou noodzakelijk is.
 • Indien noodzakelijk, heb je een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld. Informeer bij de AP of dit voor jou noodzakelijk is.
 • Indien uitgevoerd, beschik je over documentatie van je data protection impact assessment.
 • Indien je persoonsgegevens overdraagt naar partijen buiten de EU, kun je aantonen dat er passende waarborgen getroffen zijn.

Verzoeken omtrent privacyrechten
Klanten hebben vergaande rechten binnen de AVG, zo kunnen ze verschillende verzoeken indienen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Je moet binnen een maand kosteloos kunnen voldoen aan een verzoek omtrent de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op bezwaar
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten
 • Recht op duidelijke informatie

Privacy- en cookieverklaring
Een onderdeel van het recht op duidelijk informatie, is de informatie over privacy en cookies op je website. Deze zaken worden opgenomen in een privacyverklaring en een cookieverklaring die te lezen zijn op je website.
Een privacyverklaring bevat:

 • Welke persoonsgegevens je verwerkt.
 • Jouw contactgegevens en die van een eventuele functionaris van gegevensbescherming.
 • De doelen voor verwerking van persoonsgegevens.
 • De grondslagen waarop je de verwerking baseert.
 • Eventuele ontvangers van persoonsgegevens die je verstuurt.
 • De bewaartermijn van persoonsgegevens.
 • Welke rechten klanten hebben.
 • Informatie over de klachtenregeling van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Of je persoonsgegevens naar landen buiten de EU verstuurt.
 • Of je geautomatiseerde besluitvorming toepast, en eventueel waarom.
 • Eventuele bronnen van persoonsgegevens, als deze niet van de klant zelf komen.

Als je op je website werkt met cookies, heb je ook een cookieverklaring nodig. Hierin moet staan:

 • Welke informatie je verzamelt.
 • Welk doel hebben je cookies.
 • Welke rechtsgrondslagen heb je hiervoor.
 • Welke (categorieën van) ontvangers van de verzamelde gegevens er zijn.
 • Wat de bewaartermijn van die informatie is.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens verwerken mag in principe niet, tenzij je voldoet aan een van de uitzonderingen. Bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • Gegevens waaruit ras of etniciteit blijkt
 • Gegevens over politieke opvattingen
 • Gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen blijken
 • Gegevens waaruit vakbondslidmaatschap blijkt
 • Gegevens over iemands gezondheid
 • Gegevens over seksuele geaardheid en seksueel gedrag
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens die kunnen leiden tot de unieke identificatie van een persoon

Verwerk je die gegevens wel, dan mag dat alleen op basis van deze tien uitzonderingen:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van verplichtingen en de uitvoering van specifieke rechten van jou of de betrokken persoon.
 3. Het is noodzakelijk voor de vitale belangen van de betrokken persoon of een ander en dit geldt alleen als diegene niet in staat is toestemming te geven.
 4. Het is voor een gerechtvaardigde activiteit van een vakbond, een levensbeschouwelijke of politieke instantie zonder winstoogmerk.
 5. De verwerkte gegevens zijn openbaar gemaakt door de betrokken persoon.
 6. Het is noodzakelijk voor een rechtsvordering.
 7. Het is noodzakelijk vanwege een zwaarwegend algemeen belang.
 8. Het is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of geneeskundige aard.
 9. Het is noodzakelijk voor de algemene volksgezondheid.
 10. Het is noodzakelijk voor de archivering voor het algemeen belang, statistische doeleinden, wetenschappelijk of historisch onderzoek.

Zoals meerdere keren vermeld, kun je je voor extra duidelijkheid omtrent de AVG of de begrippen in deze checklist richten naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De afgelopen weken zijn we erg druk bezig geweest met onze website. Natuurlijk hebben we achter de schermen veel gedaan om de werking te optimaliseren, maar het zal vaste bezoekers ongetwijfeld zijn opgevallen dat we nu ook een porfolio vol mooie websites hebben.

Behalve dat het portfolio zelf een lust voor het oog is, zijn de websites natuurlijk vooral de moeite waard om eens te bekijken. Van nette one pagers zoals die van Ways Europe en Fijnenberg, tot uitgebreide webshops zoals Kleding-Drukkerij en Kamper Kachels, Zakelijk Bereikbaar kan het voor je maken.

Als het aan ons ligt, is dit slechts het prille begin van een uitgebreid portfolio vol websites van tevreden klanten. Wil jij een van die tevreden klanten zijn? Laat ons weten wat je zoekt, ons team denkt enthousiast met je mee en voor je het weet sta jij met je gloednieuwe site bovenaan te pronken in ons portfolio.

Edventure Catering is een innovatieve en originele cateraar uit Kampen. Edventure heeft vier klassieke brandweerauto’s gerestaureerd en omgebouwd tot prachtige foodtrucks. Hun bijzondere trucks, gecombineerd met het overheerlijke eten wat ze serveren, is de reden dat ze een groot succes zijn op elk foodtruckfestival waar ze staan.

Edventure Catering vroeg ons een nette website te maken om hun diensten op te adverteren, met een overzichtelijke webshop vol Ofyr grillproducten. Wij zijn trots dat we een sympathiek bedrijf als Edventure Catering van een mooi online uithangbord en nette webshop hebben mogen voorzien.

Bekijk de site zelf op https://edventurecatering.nl/

27 april is het weer Koningsdag. Kinderen gaan zaklopen, jongeren kruipen de kroeg uit, ouderen drinken oranjebitter en iedereen mag een stuk oranjekoek. Veel ondernemers gooien de zaak een dag dicht, voor anderen is het juist een lucratieve dag. Maar wat je ook doet op Koningsdag, het thema is oranje. Een dikke week later is het alweer Bevrijdingsdag. Alweer een reden om jezelf in het oranje te hullen en een leuke dag te hebben. En in betere tijden hebben we zelfs nog een oranje voetbalzomer. Nederland houdt van oranje.

Vandaag hebben we de website van Curo Advies een nieuwe jas mogen geven. Met een complete metamorfose van oud naar nieuw zet Curo Advies zichzelf op de kaart als een modern en innovatief bedrijf.  Ook hebben we samen met de klant gezeten om het optimale effect te bereiken qua inhoud, uitstraling en professionaliteit.

Het team van Zakelijk Bereikbaar is trots dat we gevraagd zijn voor dit project en hebben er met plezier aan gewerkt.

Nieuwsgierig naar de site? Kijk op https://www.curoadvies.nl/

Vorige week hebben we de website voor de Fruitboog opgeleverd. De Fruitboog is een buurtproject in Swifterbant, waar omwonenden op een braakliggende kavel een prachtige gemeenschapstuin vol fruitbomen aangelegd hebben. Het team van Zakelijk Bereikbaar is trots dat we gevraagd zijn om hier een steentje aan bij te dragen door het bouwen van de website.

De site is in samenwerking met de initiatiefneemsters van het project uitgedacht en door onze webbouwers vormgegeven. Ook het logo is bedacht door onze grafisch ontwerper, dus het was geen verrassing dat de initiatiefneemsters erg blij waren met onze bijdrage aan hun project.

Nieuwsgierig naar de site? Kijk op https://www.fruitboog.nl/. Ook als je toevallig een beetje tijd of middelen over hebt om enthousiaste mensen te helpen bij een leuk initiatief, kun je op hun site meer informatie vinden.

AVG staat voor algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt in de hele EU de nationale privacywetten, in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat is de AVG?

Door de AVG krijg je als burger meer rechten ten aanzien van privacy en je persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties krijgen daarentegen meer verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens.

De rechten van de burger

Voor burgers zijn een aantal rechten met betrekking tot persoonsgegevens vastgelegd in de AVG. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om gegevens die bedrijven van je verwerken in te zien.
 • Recht op bezwaar
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht bedrijven te verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij bedrijven te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten over jou.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op vergetelheid
  Je hebt het recht bedrijven te vragen jouw persoonsgegevens te wissen.

Organisaties zijn in principe verplicht om je verzoek binnen een maand te behandelen.

De verantwoordingsplicht van bedrijven

Voor bedrijven geldt vanaf 25 mei 2018 een verregaande verantwoordingsplicht. Dit houdt onder andere in dat je als bedrijf moet kunnen aantonen dat je de juiste maatregelen hebt genomen om aan de nieuwe verordening te voldoen. Ook moet je als bedrijf kunnen aantonen dat je alle benodigde toestemmingen van betrokkenen daadwerkelijk hebt gekregen. Verder kan dit betekenen dat je als bedrijf een register van verwerkingsactiviteiten moet bijhouden.

Wat verandert er voor Zakelijk Bereikbaar en haar klanten?

Zakelijk Bereikbaar heeft in aanloop naar 25 mei alvast een register van verwerkingsactiviteiten en een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Ook hebben wij vastgelegd op welke manier wij onze systemen en jullie persoonsgegevens beschermen.

Als klant betekent dit dat je zeker kunt zijn dat je persoonsgegevens bij ons goed beschermd worden. Ook nemen wij jouw rechten onder de AVG bijzonder serieus, dus zetten wij ons in om eventuele verzoeken van jouw kant zo spoedig en correct mogelijk af te handelen.

Zakelijk Bereikbaar neemt jouw privacy serieus.

Het is weer winter, dus het is tijd voor wintersport. Op ski’s of snowboard in de Alpen, of ouderwets op schaatsen in de sloot achter het huis. Net als ondernemen, zit sporten in de vrieskou bij Nederlanders in het bloed.

Jammer genoeg gaan die twee dingen maar moeilijk samen, want als ondernemer wil je altijd bereikbaar zijn. Zou het niet ideaal zijn als je zakelijke telefonie gewoon doorgeschakeld kan worden naar je mobiel, waar ter wereld je ook bent? Ja, dat zou geweldig zijn, en als klant van Zakelijk Bereikbaar weet je dat dat geen enkel probleem is.

Daarom wensen wij al onze klanten veel winterplezier, want onze klanten kunnen in de winter zorgeloos hun hobby’s uitoefenen. Natuurlijk wensen we iedereen alle plezier deze winter, maar een onbezorgde winter begint bij Zakelijk Bereikbaar.

Op 19 februari hebben we de nieuwe website van Vreeswijk Groen opgeleverd. Nadat we met het team van Zakelijk Bereikbaar hebben gewerkt aan deze leuke opdracht was de klant blij verrast met het moderne resultaat.

In het ontwerp hebben we gebruik gemaakt van kleuren en kleurvlakken die goed matchen bij het al bestaande logo en de sector waar Vreeswijk Groen zich in beweegt. Ook een aantal mooie kleurige platen en strakke teksten maken het ontwerp tot een goede presentatie voor het bedrijf. Natuurlijk hebben we ook gegeken naar de veiligheid en het optimaal benutten van de inhoud van de site.

Bekijk het resultaat op: https://www.vreeswijkgroen.nl

Mocht je op zoek zijn naar een moderne website voor jouw bedrijf of hobby? Neem dan gerust contact met ons op zodat we eens vrijblijvend een gesprekje hebben over jouw online uiting.